TÄIENDUSKOOLITUSE ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

*English versioon will be added shortly

 1. Üldsätted

  OÜ OSPMU (reg.nr 14132076) koolituskeskus, edaspidi nimetatud Academy-S International Beauty School või kool

  1.1. Academy-S International Beauty School lähtub oma tegevuses täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusetele, õppekorralduse alustest, põhikirjast, ettevõtte ärieetikast, juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks

  1.2. Academy-S International Beauty School pakub täiskasvanutele suunatud tööalast ja vabahariduslikku Püsimeigi täienduskoolitust

  1.3. Õppetöö toimub õppetööks sobivates ruumides. Academy-S International Beauty School viib läbi koolitusi oma ruumides, aadressil Lasnamäe 4C-151, Tallinn ja teistes õppetööks sobivates ruumides või koolituse tellija koolitusruumides, mis on ettenähtud koolituste läbiviimiseks

  1.4. Täienduskoolitus toimub koolituskalendri alusel, mis avaldatakse OÜ OSPMU veebilehel (www.academy-s.com). Ettevõtte ja organisatsioonisiseste koolituste puhul viiakse koolitus läbi ettevõtte ja õppijate vajadusest lähtuva individuaalse õppekava alusel

  1.5. Koolitused toimuvad enamasti grupikoolitusena. Individuaalõppe puhul viiakse täiendkoolitus läbi lähtuva õppekava alusel

  1.6. Koolitus toimub eesti, vene või inglise keeles, kui ei ole täpsustatud teisiti

  1.7. Õppetööd korraldatakse õppekavas määratud mahus täiendkoolituse ajakava alusel, mis avaldatakse eelnevalt OÜ OSPMU kodulehel www.academy-s.com

  1.8. Õppetöö toimub päevase grupi vormis

  1.9. Õppetöö toimub täiendkoolitustena aastaringselt

  1.10. Koolituse pikkuse arvestamise aluseks on akadeemiline tund (1 akadeemiline tund on 45 minutit)

  1.11. Täiendkoolitusel osaleja kinnitab koolitusele registreerumisel interneti teel või kursuse alustamisel allkirjaga avaldusel, et on tutvunud OÜ OSPMU õppekorralduse alustega
 2. Õppekava

  2.1. Õppekava on koostatud lähtudes täiskasvanute täiendkoolituse korraldamise seadusest ja vastavalt täienduskoolituse standardile esitatud nõuetest, dokumentidest ja õigusaktidest

  2.2. Academy-S International Beauty School täiendkoolituse alusdokument on õppekava, kus sätestatakse järgmised andmed:
  1) Õppekava nimetus
  2) Õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimusteks õpiväljendite saavutamisel
  3) Õppekava kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal
  4) Õppe sisu
  5) Õppe-eesmärk
  6) Õpiväljundid
  7) Õppekeskkonna kirjeldus
  8) Õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid
  9) Koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus
  10) Õppekava lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
 3. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

  3.1. Academy-S International Beauty School kasutab ja töötleb õppijate kohta järgmisi andmeid:
  Nimi, isikukood, kontakttelefon, e-posti aadress, postiaadress.

  Isikukood on vajalik vastava tõendi või tunnistuse väljastamiseks.
  Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse vastava seaduse §6 alusel
 4. Õppemaksu kehtestamine ja sellest vabastamine

  4.1. Õppemaksu suuruse kehtestab Academy-S International Beauty School pidaja

  4.2. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust ja hiljemalt arvel märgitud tähtpäevaks

  4.3. Koolituse ajal õppemaksu ei tõsteta

  4.4. Õppemaks on kohustuslik ning selleks vabastamiseks põhjuseid ei ole. Koolituste eest ei tasu ainult need õpilased, kelle koolituse läbimist rahastab Eesti Töötukassa
 5. Koolitusele registreerimine ja koolitusgrupi komplekteerimine

  5.1. Koolitusele tuleb eelnevalt registreerida
  Registreerida saab OÜ OSPMU veebilehel internetis www.academy-s.com/events, täites vastavasisulise registreerumisvormi koos vajalike andmetega või e-posti teel (info@os.design) või telefoni teel (+372 8282 2193)

  5.2. Täiendavat informatsiooni koolituse kohta saab e-posti teel (info@os.design) või helistades Academy-S International Beauty School telefonil (+372 8282 2193)

  5.3. Õppijal on õigus saada informatsiooni koolituse kohta kas e-posti teel (info@os.design) või telefoni teel (+372 8282 2193)

  5.4. Koolitusele registreerumise tähtaeg on vähemalt 14 kalendripäeva enne koolituse toimumise algust

  5.5. Õppegrupp komplekteeritakse koolitusele registreerimise järjekorra alusel

  5.6. Academy-S International Beauty School omab koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või koolitust edasi lükata koolitusgrupi täitumiseni. Registreerunuid teavitatakse telefoni või e-posti teel hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust. Koolituse ärajäämisel korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse koolituse tasu tagasi
 6. Koolituse alustamine ja koolitusest loobumine

  6.1. Koolitusel õppimist saavad alustada osalejad, kes on ennast eelnevalt registreerinud ning kes on tasunud õppemaksu

  6.2. Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest teavitada viivitamatult kooli e-kirja teel (info@os.design)

  6.3. Koolitusest loobumise teatamisel kuni 7 kalendripäeva enne koolituse algust tagastatakse ettemaks 100% ulatuses

  6.4. Koolituse loobumise teatamisel 1-7 kalendripäeva enne koolituse algust ettemaksu ei tagastata

  6.5. Koolituse pooleli jätmisel ehk katkestamisel õppemaksu ei tagastata

  6.6. Juhul kui koolituse käigus ilmneb mõjuv põhjus, mis takistab õppijal koolituse jätkamist (nt haigestumine, perekondlikud põhjused, tööga seotud põhjused vms), siis kool võtab vastu otsuse selle kohta, kas õppija võib tulevikus osaleda kooli poolt korraldaval samasisulisel koolitusel

  6.7. Õppija on kohustus viivitamatult teavitada kooli juhul kui mõni eelpool viidatud põhjus ilmneb
 7. Koolituse lõpetamine ja väljaarvamise kord

  7.1. Õppija arvatakse Academy-S International Beauty School koolist välja õppuri sooviavalduse alusel, talle esitatud arve maksmata jätmisel või lepingutingimuste rikkumisel. Igat juhtumist vaatab kool läbi üksikjuhtumi põhiselt

  7.2. Koolituse lõpetamise tingimused on sätestatud koolituse õppekavas. Koolituse läbides ja õpiväljundid omandades ning hindamise läbinud õppijale väljastatakse osalejatele tõend või tunnistus vastavalt Täiendkoolituse standardile §3

  7.3. Koolituse kohta tagasiside saamiseks täidavad koolitusel osalejad koolituse lõpus tagasiside vormi www.academy-s.com/tagasiside-vorm
 8. Õppija kohustused ja õigused

  8.1. Õppijal on õigus:

  8.1.2. valida oma võimetele ja huvidele vastav täiendkoolitus;

  8.1.3. nõuda kvaliteetset koolitust;

  8.1.4. saada õppekavas ettenähtud koolitust vastavalt valitud täiendkoolitusele, ette nähtud mahus ja ajal pärast õppemaksu tasumist;

  8.1.5. saada teavet ja informatsiooni koolituse õppekava ja õppekorralduse kohta;

  8.1.6. nõuda õppemaksu tagastamist Academy-S International Beauty School süül ära jäänud koolituse eest;

  8.1.7. lahkuda omal soovil enne õppeperioodi lõppu. Omal soovil lahkumisel koolituse ajal enne õppeperioodi lõppu õppemaksu ei tagastata;

  8.1.8. saada koolituse lõpus osalemist kinnitav kooli tunnistus või tõend.

  8.2. Õppija on kohustatud:

  8.2.1. hoidma heaperemehelikult tema kasutusse antud õppevahendeid ja kooli vara;

  8.2.2. tasuma õppemaksu arvel kajastanud summas ja vastavalt arvel kirjutatud kuupäevale;

  8.2.3. tegutsema hädaolukorras (tulekahju, veeavarii, pommiähvardus jms) vastavalt eeskirjadele ja kooli töötajate korraldustele
 9. Koolituse eest tasumine

  9.1. Koolituse eest tasumine toimub arve alusel enne koolituse algust. Arve saadetakse e-posti teel. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel märgitud tähtajaks

  9.2. Koolituse eest on võimalus tasuda osamaksetena, mille kohta sõlmitakse maksjaga erladi kokkulepe

  9.3. OÜ OSPMU ei väljasta tunnistust või tõendit koolitusel osalemise kohta kui õppetasu ei ole makstud täies mahus

  9.4. OÜ OSPMU täiendkoolituse eest makstud õppetasu on koolituse eest tasujal õigus näidata tuludeklaratsioonis koolituskuluna vastavalt tulumaksu seadusele §26
 10. Koolitajate kvalifikatsiooninõuded

  10.1. Läbinud täies mahus AcademyS by Sviatoslav Otchenash “Craft Master” või “Grand Master” koolituse ja omab vastava sisulist tunnistust

  10.2. Valdab õpetatava püsimeigi täiendkoolituse teooriat ja töövõtteid. Oskus koolitada Academy-S kõiki tehnikaid vastavalt Academy-S kvaliteedinõuetele

  10.3. Vähemalt 3-aastane töökogemus püsimeigi erialal ja omab kogemust täiskasvanute koolitamises

  10.4. Valdab ohutustehnika, tööohutuse- ja töökaitse-eeskirjade ning tuleohutusalaste nõuete täitmist õppetöökohas

  10.5. Vastutab erialaste praktiliste oskuste ja ka teoreetiliste teadmiste kujundamise ja täiustamise eest teoorias ja reaalses praktilises töös
 11. Vaidluste lahendamise kord

  11.1. Academy-S International Beauty School ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus
 12. Rakendussätted

  12.1 Täiendkoolituse õppekorralduse kord kehtib alates 15.02.2021