Õppekava

Õppekava „Püsimeigi baaskursus“

*English versioon will be added shortly

TÄIENDUSKOOLITUSASUTUSE NIMETUS: Academy-S International Beauty School

Õppekava nimetus: Püsimeigi baaskursus

Õppekavarühm ja õppekava koostamise alus

ÕPPEKAVARÜHM: juuksuritöö ja iluteenindus

ÕPPEKAVA KOOSTAMISE ALUS: Kosmeetik, tase 5 kutsestandardi kompetents nr. B.2.1 ja B 2.4 ja B.2.7

Eesmärk ja õpiväljundid

EESMÄRK: koolituse läbinu oskab teha professionaalset kulmu, silma ja huulte püsimeiki

ÕPIVÄLJUNDID: koolituse lõpuks õppija

Oskab püsimeigi teostamiseks valmistada ette töökohta;

Tunneb töös kasutatavaid instrumente;

Omandab naha anatoomilisi ja farmakoloogilisi teadmisi;

Oskab modelleerida kulme vastavalt nahatüübile ja näokujule;

Omandab uusi teadmisi Sviatoslav Otchenash välja töötatud püsimeigi tehnoloogiatest;

Oskab klienti nõustada;

Oskab nõustada klienti püsimeigi järgse hoolduse osas

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

SIHTGRUPP: iluteeninduse valdkonnas töötavad või tööd alustavad inimesed, kes soovivad omandada püsimeigi tegemiseks vajalikke baasteadmisi ja -oskusi.

ÕPPE ALUSTAMISE TINGIMUSED: puuduvad

Õppe maht, õppe ülesehitus, õppekeskkond ja õppevahendid

ÕPPE MAHT JA ÜLESEHITUS: Koolituse kogumaht on 91 akadeemilist tundi, millest 59 tundi on auditoorset tööd (teooria ja praktika modellidel) ja 32 tundi iseseisvat praktilist tööd koolikeskkonnas.

ÕPPEKESKKOND: Õppijate arv ühes grupis on 1-3 õpilast per koolitaja. Õpe toimub kaasaegses ja hästi varustatud õppesalongis.

ÕPPEVAHENDID: desinfektsiooni- ja steriliseerimisvõimalused, kõik koolituseks vajalikud töövahendid (sh. kohapeal kasutamiseks treeningmasin, lateks, pigmendid, ühekordsed steriilsed vahendid ja professionaalsed püsimeigitooted, isikliku hügieeni vahendid jms).

Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu, õppemeetodid ja -materjalid

Läbitavad teemad:
Püsimeigi olemus, erinevad liigid
Hügieen (aseptika ja antiseptikud)
Dermatoloogia
Absoluutsed ja suhtelised vastunäidistused
Naha anatoomia
Püsimeigi vahendite ja masinate tutvustus
Koloristika
Eskiisi loomine (skeemid)
Ettevalimustus
Järelhooldus

Sviatoslav Otchenash tehnikate tutvustus:
Kulmud – “Magic Shading” tehnika
Silmalainer – “Classic Eyeliner” või “Soft Eyeliner” tehnika
Huuled – “Aquarelle” tehnika

Tehnikate puhul läbitakse järgmised sammud:
Tehnika tutvustus, modelleerimine/kujundamine paberil, praktika lateksil, praktiline töö modellil

HindamismeetodHindamiskriteerium
Õppija demonstreerib kulmu, silma ja huulte püsimeigi tegemist arvestades kliendi iseärasuste ja soovidega. Kokku on vajalik esitada 6 püsimeigi tööd, mis on tehtud iseseisvalt 2 kuu jooksul pärast kohustusliku osa läbimist, õpilasel on võimalus käia töid tegemas juhendaja salongisÕppija põhjendab töös kasutatavate toodete, vahendite ja võtete valikut, rakendab ergonoomilisi töövõtteid ning järgib tööohutuse ja hügieeninõudeid;
Püsimeik on tehtud korrektselt, vastavalt eesmärgile ning kaunistab klienti
Kirjalik testTesti positiivseks soorituseks vajalik vähemalt 90% õigeid vastuseid

Väljastatavad dokumendid

TUNNISTUS, kui õpingute lõpetamise nõuded – kirjalik test ja praktilised tööd – on hindamiskriteeriumitele vastavalt täidetud

TÕEND, kui õpitulemusi ei saavutatud, kuid õppija võttis osa õppetööst. Tõend väljastatakse vastavalt osaletud kontakttundide arvule, kuid mitte juhul, kui õppija osales vähem kui pooltes auditoorsetes tundides

ACADEMY-S LOGO, eduka baaskursuse lõpetamise puhul väljastatakse õpilasele Academy-S by Sviatoslav Otchenash “Student” staatus ja logo

Koolitaja kvalifikatsioon

Academy-S by Sviatoslav Otchenash liige (“Craft Master” või “Grand Master” staatuses), töökogemus püsimeigi tegijana vähemalt 3 aastat ning eelnev täiskasvanute koolitamise kogemus. Koolitaja peab olema oma alal kogenud praktik ning tegelema pideva enesetäiendusega