Kvaliteedi tagamise alused

*English versioon will be added shortly

 1. Üldsätted
  1.1. OÜ OSPMU poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Academy-S International Beauty School (edaspidi koolituskeskus või kool)

  1.2. Academy-S International Beauty School korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täienduskoolitust eesti, inglise ja vene keeles, kui ei ole täpsustatud teisiti

  1.3. Academy-S International Beauty School lähtub täienduskoolituse korraldamisel ja kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täiendkoolitusasutustele, täiskasvanute koolitja eetikakoodeksist, põhkirjast ja õppekorralduse alusest ja standardist

  1.4. Koolituskeskus on esitanud täiskasvanuhariduse majandustegevusteate nr. 220722 

  1.5. Koolituse läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitujal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest. Koolituskeskuse põhiväärtused: kõrge kvaliteet, usaldusväärsus, praktilisus
 2. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  2.1. Õppekavad on koostatud täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse standardist lähtudes ning on vastavuses täiendkoolituse õppekorralduse alustes sätestatuga

  2.2. Täendkoolituse õppekavasid täiendatakse ja uuendatakse regulaarselt ja vastavalt vajadusele. Õppekavasid vaadatakse regulaarselt üle ja ajakohastatakse, et tagada vastavus õigusaktides kehtestatud nõuetele ning õppijate ja tööandjate vajadustega

  2.3. Koolituskeskuse poolt läbiviidavate koolituste õppekavad on avalikustatud OSPMU OÜ ettevõtte kodulehel koolituse tutvustuse juures www.academy-s.com/õppekava

  2.4. Academy-S International Beauty School sätestab õppekavas vähemalt järgmised andmed: 
  1) õppekava nimetus;
  2) õppekavarühm;
  3) õppe eesmärk;
  4) õppemeetodid;
  5) õpiväljundid;
  6) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
  7) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
  8) õppe sisu;
  9) õppekeskkonna kirjeldus;
  10) õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
  11) lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid;
  12) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus koolitajal

  2.5. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega, eesmärgiks aidata sihtgrupil saavutada püstitatud õppe eesmärgid ja õpiväljundid 

  2.6. Õppekavad avalikustatakse veebilehel
 3. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  3.1. OÜ OSPMU koolituskeskuse Academy-S International Beauty School poolt kaasatud koolitajad on kõik rahvusvaheliselt diplomeeritud oma-ala spetsialistid/tehnikud, kes on aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas 3 aastat ning omavad vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.

  3.2. Koolitajad valdab õpetatava püsimeigi täiendkoolituse teooriat ja töövõtteid. Oskus koolitada Academy-S kõiki tehnikaid vastavalt Academy-S kvaliteedinõuetele

  3.3. Õpetab akadeemilisi tunde ja juhendab ka praktilisi töötunde Academy-S standardite kohaselt

  3.4 Vähemalt 3-aastane töökogemus püsimeigi erialal ja omama kogemust täiskasvanute koolitamises

  3.5. Koolitajate kompetentse hinnatakse nende kvalifikatsiooni ja töökogemuse alusel, mis toimub vestluse ning tunnistuste/tõenditega tutvumise käigus

  3.6. Kõigi koolitajatega sõlmitakse enne koostöö algust leping, mis lähtub asutuse sisestest kvaliteedikriteeriumitest ning andmekaitse seadusest

  3.7. Koolitajate töö kvaliteeti hinnatakse koolituse järgselt osalejate suulise ja kirjaliku tagasiside põhjal. Vajadusel tehakse koolitajatele parandusettepanekuid kvaliteedi tõstmiseks

  3.8. Koolitajate kvalifikatsiooniga on võimalik tutvuda www.academy-s.com/masters lehelt
 4. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
  4.1. Koolitustele on võimalik registreeruda kodulehel toodud koolituse juures. Koolitustele saab registreeruda ka Eesti Töötukassa portaali kaudu 

  4.2. Kõigil õppijatel on võimalik enne koolitusele registreerimist konsulteerida koolituskeskusega, et selgitada välja tema koolitusvajadus

  4.3. Vajadusest lähtudes on võimalik kasutada koolituse kestel toimivat internetiühendust

  4.4. Koolituse jooksul püütakse luua õppijale võimalikult õppimist ja enesearengut toetav füüsiline, sotsiaalne ja psühholoogiline keskkond

  4.5. Õppija erivajaduste puhul on eelduseks, et erivajadus ei takistaks õppimist antud väljaõppe jaoks välja töötatud õppekeskkonnas ja õppematerjalidega. Abistame erivajadusega õppijat võimaluste piires selliselt, et see ei segaks ülejäänud grupi õppetööd

  4.6. Täienduskoolituse läbiviimiseks kasutatavad klassid on kergesti ligipääsetavad, varustatud tänapäevase esitlustehnikaga, kus on iga õppija jaoks piisavalt ruumi ja valgust, et tagada õppekavas kajastatud eesmärkide ja õpiväljundite saavutamist. Klassis on võimalik laudu ja toole paigutada vastavalt vajadusele, et toetada erinevate õppemeetodite kasutamist

  4.7. Igaks koolituseks on ette valmistatud õpimapid ning õppematerjalid paberkandjal ja/või võimalusel elektroonselt 

  4.8. Academy-S International Beauty School tagab igale koolitusel osalejale kohvipause

  4.9. Vajadusest lähtudes on võimalik läbi viia e-koolitusi täiendkoolituse teoreetilise osa läbimiseks

  4.10. Igal koolitusel on tagatud osalejatele koolitusjärgne abi. Küsimustele vastatakse e-kirja, telefoni või auditoorsete konsultatsioonide kaudu

  4.11. Koolitusgruppide suurused on erinevad, sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on tagada individuaalne areng koolituse jooksul ning õpimotivatsiooni säilimine

  4.12. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine 100% ulatuses 

  4.13. Hävinenud või kadunud tunnistuse või tõendi duplikaadi väljastamine on tasuta. Vajadusel lisandub posti kulu. Tunnistuse duplikaadi tellimiseks palume kirjutada info@os.design

  4.14. Õppijate andmeid töötleme ja säilitame jälgides andmekaitse nõudeid 
 5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
  5.1. Esmane tagasiside kogumine osalejatelt toimub koolituse vältel ja pauside ajal suulise vestluse käigus

  5.2. Iga koolituse lõpus on osalejatel võimalus täita iseseisvalt anonüümne veebipõhine õpilaste tagasiside vorm, mis on leitav meie kodulehelt kodulehel www.academy-s.com/tagasiside-vorm. Õpilaste tagasiside vorm annab hinnangu koolituse sisule, koolitajale ja koolituse korraldusele ning teevad ettepanekuid koolituse paremaks muutmiseks 

  5.3. Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitusjuhtidele ja koolitajatele. Saadud tagasisidet analüüsitakse ning vajadusel muudetakse koolituse sisu, täiendatakse korraldust või vesteldatakse koolitajaga

  5.4. Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte privaatses failihaldussüsteemis, vastava koolituse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju

  5.5. Tagasiside koondid esitatakse soovi korral koolituse tellijale, koos koolitajate ja koolitusasutuse tagasisidega koolituse kohta. Tagasiside esitatakse alati anonüümselt

  5.6. Kui koolitus sisaldab praktikat, siis annab praktikajuhendaja õppijale pärast praktikat suuliselt ja/või kirjalikult tagasisidet

  5.7. OÜ OSPMU Academy-S International Beauty School kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon, isikukood, aadress.
  Isikukoodi on vaja tunnistuse või tõendi jaoks.
  Isikuandmeid töödeldakse vastavalt Isikuandmete kaitse seadusele §6
 6. Vaidluste lahendamise kord
  6.1. Academy-S International Beauty School ja Õppija vahel tekkinud eriarvamused ja vaidlused lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui tekkinud erimeelsusi ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus